Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
08/BC-BVĐK 25/01/2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế cho Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1994/QÐ-SYT 12/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v công nhận các nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1607/QÐ-UBND 27/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên Generic thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1475/QÐ-UBND 19/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
772/QÐ-UBND 16/05/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1814/UBND-KGVX 05/08/2019 UBND tỉnh Hậu Giang V/v triển khai thực hiện dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện
1434/TTr-UBND 14/06/2019 UBND tỉnh Hậu Giang V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện;