Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 23-10-2021 đến 29-10-2021 (điều chỉnh lần 1)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế từ ngày 16/10 đến 22/10/2021 (điều chỉnh lần 10)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 09-10-2021 đến 16-10-2021 (điều chỉnh lần 13)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 02-10-2021 đến 08-10-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 25-9-2021 đến 01-10-2021 (điều chỉnh lần 14)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 18-9-2021 đến 24-9-2021 (điều chỉnh lần 9)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 11-9-2021 đến 17-9-2021 (điều chỉnh lần 9)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 04-9-2021 đến 10-9-2021 (điều chỉnh lần 10)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 29-8-2021 đến 05-9-2021 (điều chỉnh lần 7)

LỊCH TRỰC TẠI CƠ QUAN SỞ Y TẾ CÁC NGÀY NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 21-8-2021 đến 28-8-2021 (điều chỉnh lần 11)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 14-8-2021 đến 20-8-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021

Lịch thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 07-8-2021 đến 13-8-2021 (điều chỉnh lần 14)