Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Báo cáo Việc duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 04/11/2019 Sở Y tế Việc duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019
Mô hình chuyển đổi Hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 01/01/0001 Sở Y tế Mô hình chuyển đổi Hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống TCVN ISO 9001:2015
1614/TB-SYT 11/07/2019 Sở Y tế V/v đánh giá nội bộ ISO lần 1 năm 2019
08/KH-SYT 18/01/2018 Sở Y tế Kế hoạch thực hiện mục tiêu cải tiến hệ thống QLCL Sở Y tế năm 2018
124/SYT-VP 18/01/2018 Sở Y tế Chính sách chất lượng năm 2018
* 03/04/2017 Sở Y tế Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa
* 03/04/2017 Sở Y tế Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
* 03/04/2017 Sở Y tế Quy trình đánh giá nội bộ
* 03/04/2017 Sở Y tế Quy trình Kiểm soát Hồ sơ
* 03/04/2017 Sở Y tế Quy trình Kiểm soát Tài liệu
6/QĐ-SYT 30/03/2017 Sở Y tế Bản công bố ISO
* 03/05/2017 Sở Y tế Sổ tay ISO
907/KH-SYT 12/04/2019 Sở Y tế Kế hoạch Duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
500/SYT-VP 03/04/2017 Sở Y tế Chính sách ISO
922/SYT-VP 17/04/2019 Sở Y tế Mục tiêu, chính sách chất lượng ISO năm 2019
1479/QĐ-SYT 24/06/2019 Sở Y tế Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015