Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
08:10 01/09/2020

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!


Các tin khác

  • Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập
  • Chỉ thị V/v tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế
  • Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
  • Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
  • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
  • Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  • Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
  • Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế