Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
121/2017/NĐ-CP 06/11/2017 Chính phủ Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
120/2017/NĐ-CP 06/11/2017 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
01/CT-UBND 08/01/2018 UBND tỉnh Hậu Giang V/v tăng cường công tác quản lý đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
53/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định thời gian bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
51/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
5838/QĐ-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
14/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND tỉnh Hậu Giang Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND tỉnh Hậu Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
41/2017/TT-BYT 09/11/2017 Bộ Y tế Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC chuyên ngành Công tác xã hội
26/2017/TT-BYT 26/06/2017 Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28/TT-BYT 28/06/2017 Bộ Y tế Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung THÔNG TƯ Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
29/2017/TT-BYT 10/07/2017 Bộ Y tế Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Bộ Y tế Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toànthuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
23/TT-BYT 15/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em
20/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
36/2017/TT-BYT 11/09/2017 Bộ Y tế Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng