Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
4/CT-TTg 19/01/2018 Thủ tướng Chính phủ CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật VSATLĐ thuộc lĩnh vực y tế
137/NQ-CP 31/12/2017 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
127/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Chính phủ Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
121/2017/NĐ-CP 06/11/2017 Chính phủ Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
120/2017/NĐ-CP 06/11/2017 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
01/CT-UBND 08/01/2018 UBND tỉnh Hậu Giang V/v tăng cường công tác quản lý đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
53/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định thời gian bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế
51/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
5838/QĐ-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
14/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND tỉnh Hậu Giang Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND tỉnh Hậu Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
41/2017/TT-BYT 09/11/2017 Bộ Y tế Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp VC chuyên ngành Công tác xã hội
26/2017/TT-BYT 26/06/2017 Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương