Về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020
08:19 28/03/2018