Thông báo V/v cập nhật mẫu thể thức văn bản trình ký BGĐ
17:03 18/03/2019
V/v cập nhật mẫu thể thức văn bản trình ký BGĐ
Văn phòng Sở Y tế

THÔNG BÁO

V/v cập nhật mẫu thể thức văn bản trình ký BGĐ

 

Văn phòng Sở Y tế cập nhật điều chỉnh (file sử dụng ký số văn bản trên phần mềm Voffice UBND tỉnh) về thể thức văn bản và một số lổi (Bookmark) chèn số ký hiệu và ngày tháng năm, đề nghị các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cập nhật file để sử dụng./.