Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
14:31 02/03/2018

Các tin khác

  • Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
  • V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cơ chế vay và trả nợ vay Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
  • Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  • Dự thảo BÁO CÁO Sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của ngành Y tế, năm 2016-2018
  • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019
  • Mẫu báo cáo số liệu công tác Y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  • Tài liệu Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
  • Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2019
  • Mẫu báo cáo số liệu công tác y tế trong dịp nghỉ tết dương lịch 2019
  • Mẫu Văn bản đi trình Phó Giám đốc ký (bản cập nhật điều chỉnh 19/10/2018)