Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2019
15:40 27/12/2018

Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính  đối với cơ quan sở y tế

 

Xem nội dung vui lòng tải về file bên dưới!