Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật
16:50 01/03/2019
Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật

THÔNG BÁO

 V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật

 

Thực hiện Công văn số 2751-CV/VPTU ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang. Sở Y tế tỉnh thông báo đến các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tạm ngưng trực tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự (thứ Bảy, chủ Nhật) kể từ ngày Thông báo, đồng thời tổ chức trực tăng cường khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

- Đối với các đơn vị có giường bệnh phải đảm bảo chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần, đảm bảo vận chuyển, điều trị theo đúng quy định.

* Ghi chú: các đơn vị khi có vấn đề khẩn cấp về ANTT, ATTP, phòng dịch,.. báo cáo nhanh qua số điện thoại: 0919 007 658 (Đ/c Nguyễn Thanh Giang - PGĐ Sở Y tế) hoặc 0908 043 535 (Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế) để kịp thời có hướng chỉ đạo xử lý.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGĐ Sở Y tế;

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

- Lưu VT.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký) 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt