V/v treo Cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018
10:25 01/09/2018

Căn cứ Thông báo số 3211/TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018.

Sở Y tế thông báo về việctreo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 như sau:

  1. Cơ quan Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2018.
  2. Do ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2018 trùng vào ngày Chủ nhật nên công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày Thứ hai (ngày 03/9/2018). Như vậy dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2018 công chức, viên chức, người lao độngthuộc cơ quan Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được nghỉ 03ngày liên tục, từ Thứ bảy (ngày 01/9/2018) đến hết Thứ hai (ngày 03/9/2018).
  3. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, riêng các đơn vị có giường bệnh phải bố trí trực 24/24 để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Trong các ngày trực lễ đề nghị Thủ trưởng cơ quan đơn vị phân công cán bộ trực có trách nhiệm tổng hợp số liệu KCB, dịch bệnh và ATTP (theo mẫu đăng tải trên website Sở Y tế) báo cáo về Sở Y tế trước 15 giờ hằng ngày cho bộ phận trực lễ cơ quan Sở Y tế (đính kèm danh sách trực lễ cơ quan Sở Y tế).

* Ghi chú: các đơn vị khi có vấn đề khẩn cấp (ATTP, phòng dịch,..) báo cáo nhanh qua số điện thoại: 0919.007658 (Đ/c Nguyễn Thanh Giang - PGĐ Sở Y tế) hoặc 0908.043535 (Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:                                                                                  

- BGĐ Sở Y tế;

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

  

Nguyễn Thanh Tùng