V/v báo cáo tình hình Lễ Quốc khánh 2/9/2018
10:08 01/09/2018

Thực hiện Công văn số 7988/VPCP-TH ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện báo cáo tình hình Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

  1. Báo cáo tổng hợp tình hình trong dịp Lễ theo yêu cầu tại Công văn nêu trên gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 16 giờ 00 ngày 02 tháng 9 năm 2018.
  2. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức trực Lễ gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 8 năm 2018.
  3. Báo cáo nhanh tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội hàng ngày, từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 9 năm 2018 gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ 00 hàng ngày.
  4. Phương thức báo cáo:

- Bằng điện thoại: 0293.3878.840 và 0293.3878.841 (ngoài giờ hành chính gọi: đ/c Nguyễn Chí Hùng - Chánh Văn phòng: 0909.777.710; đ/c Nguyễn Hoàng Thoại - Phó Chánh Văn phòng: 0918.304.252; đ/c Nguyễn Văn Mười - Phó Chánh Văn phòng: 0918.150.417; đ/c Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Chánh Văn phòng: 0913.157.482).

- Theo đường công văn hỏa tốc;

- Qua fax: 0293.3878.846;

- Qua thư điện tử: phonghc2017@gmail.com.

Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 7988/VPCP-TH)

Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Như trên;

- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;                          

- Lưu: VT, TH. YP

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Đồng Văn Thanh