Thông báo kết quả tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018
09:37 10/05/2019
V/v kết quả tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ Y T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1075/TB-SYT

Hậu Giang, ngày 10 tháng  05  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v kết quả tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018  

 

        Căn cứ Công văn số 905/SNV-CCVC ngày 08/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018;

         Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 (có kèm theo danh sách cụ thể) được niêm yết công khai tại cơ quan Sở Y tế và đăng trên wesite của Sở Y tế.

       * Lưu ý: cá nhân trúng tuyển viên chức thuộc trường hợp miễn thực hiện chế độ tập sự (theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng)phải photo sổ bảo hiểm xã hội gửi trực tiếp đến Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 14/5/2019 để đối chiếu ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị có liên quan và thí sinh trúng tuyển được biết./.

Nơi nhận:                                                      

- BGĐ SYT;

- Phòng TCCB SYT;

- Các đơn vị trực thuộc SYT;

- Đăng tải trên Website Sở Y tế;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

 Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!