Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
16:11 02/08/2018
Trong 02 ngày 30-31/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khóa XII của Đảng. Dự và triển khai các nội dung tuyên truyền tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Thanh Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế và 325 đồng chí là đảng viên và quần chúng tham dự.
Đ/c Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khóa XII của Đảng

Tại Hội nghị các đồng chí được nghe Báo cáo viên triển khai các nội dung (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) về quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 Các đồng chí là đảng viên và quần chúng tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), ngoài ra mỗi đảng viên và quần chúng sẽ thực hiện viết bài thu hoạch sau khi đã được Báo cáo viên triển khai các nội dung Nghị quyết.

Thiện Trị