LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 28/9-02/10/2020 ( Điều chỉnh lần 2 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 28/9-02/10/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 28/9-02/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 21-25/09/2020 ( Điều chỉnh lần 3 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 21-25/09/2020 ( Điều chỉnh lần 2 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 21-25/09/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 21-25/09/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 14-18/09/2020 ( Điều chỉnh lần 4 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 14-18/09/2020 ( Điều chỉnh lần 3 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 14-18/09/2020 ( Điều chỉnh lần 2 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 14-18/09/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 14-18/09/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 07-11/09/2020 ( Điều chỉnh lần 4 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 07-11/09/2020 ( Điều chỉnh lần 3 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 07-11/09/2020 ( Điều chỉnh lần 2 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 07-11/09/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 07-11/09/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 31/8-04/09/2020 ( Điều chỉnh lần 3 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 31/8-04/09/2020 ( Điều chỉnh lần 2 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 31/8-01/09/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 31/8-04/09/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 24-28/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 17-21/08/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 17-21/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC 10-16/08/2020 ( Điều chỉnh lần 1 )