LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020 (Điều chỉnh lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020 (1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020 (Điều chỉnh lần 1) (1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 24/8/2020 đến 29/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 17/8/2020 đến 23/8/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020 (Điều hỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 06/7/2020 đến 12/7/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 27/6/2020 đến 05/7/2020 (Điều chỉnh lần 3)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 27/6/2020 đến 05/7/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020 (Điều chỉnh lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 08/6/2020 đến 14/6/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 01/6/2020 đến 07/6/2020 (Điều chỉnh lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 01/6/2020 đến 07/6/2020 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 25/5/2020 đến 31/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

LỊCH LÀM VIỆC Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Từ ngày 25/5/2020 đến 31/5/2020