LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/09/2020 ĐẾN 02/10/2020 (4)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/09/2020 ĐẾN 02/10/2020 (3)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/09/2020 ĐẾN 02/10/2020 (2)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/09/2020 ĐẾN 02/10/2020 (1)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 08/09/2020 ĐẾN 02/10/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 14/09/2020 ĐẾN 18/09/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 07/09/2020 ĐẾN 11/09/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 31/08/2020 ĐẾN 04/09/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 24/08/2020 ĐẾN 28/08/2020 (1)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 24/08/2020 ĐẾN 28/08/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TỪ 17/08/2020 ĐẾN 21/08/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 10/08/2020 ĐẾN 14/08/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 03/08/2020 ĐẾN 07/08/2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ 27/07/2020 ĐẾN 31/07/2020 ( ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 27/07/2020 ĐẾN 31/07/2020

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TỪ 20/07/2020 ĐẾN 24/07/2020 ( ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)

LICH TUAN BGĐ TU 23-27/9/2019

LICH TUAN BGD TU 16 - 20/9/2019

LICH TUAN BGD TU 09 - 13/9/2019

LICH TUAN BGD TU 03 - 06/9/2019

LICH TUAN BGD 26 - 30/8/2019 DIEU CHINH

LICH TUAN BGĐ TU 29 - 23/8/2019

LICH TUAN BGD TU 12 - 16/8/2019

LICH TUAN BGD TU 05 - 09/8/2019