Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế tp Ngã Bảy từ ngày 28/9 đến 02/10/2020 Điều chỉnh lần 1

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế TP. Ngã Bảy từ 28/9 đến 02/10/2020

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế tp Ngã Bảy Điều chỉnh lần 1 từ ngày 21/9 đến 25/9/2020

Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế tp Ngã Bảy từ 21/9 đến 25/9/2020 (1)

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế tp Ngã Bảy từ 14/9 đến 18/9/2020 điều chỉnh lần 1

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ ngày 14/9 đến 18/9/2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ 7/9 đến 11/9/2020 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020

Lịch trực Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ ngày 31/8 đến 04/9/2020 (1)

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ ngày 31/8 đến 04/9/2020

Lịch làm việc của BGĐ Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy từ 24/8 đến 28/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NGÃ BẢY Từ ngày 17 /8/2020 đến 21/8/2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc TTYT tp Ngã Bảy từ ngày 17/8 đến 21/8/2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc TTYT TP Ngã Bảy _ Từ ngày 17-8-2020 đến 22-8-2020

Lịch làm việc của Ban Giám đốc TTYT TP Ngã Bảy _ Từ ngày 10-8 den 14-8-2020