Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 23/10/017 đến ngày 27/10/2017 (điều chỉnh lần 4)
15:25 20/10/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai 23/10

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự họp báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp chuẩn bị kế hoạch kiểm tra cuối năm (Phòng NVY chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự; các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp chuẩn bị kế hoạch kiểm tra cuối năm (Phòng NVY chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự; các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba 24/10

- 8 giờ: làm việc với BHXH tỉnh giải quyết những vướng mắc trong KCB BHYT (Phòng NVD, NVY, KHTC; đại diện BGĐ phụ trách KCB BHYT của BVĐK tỉnh, TTYT huyện Long Mỹ cùng dự). Điểm tại phòng họp BHXH tỉnh.

- 8 giờ: làm việc với BHXH tỉnh giải quyết những vướng mắc trong KCB BHYT (Phòng NVD, NVY, KHTC; đại diện BGĐ phụ trách KCB BHYT của BVĐK tỉnh, TTYT huyện Long Mỹ cùng dự). Điểm tại phòng họp BHXH tỉnh.

- 9 giờ 30’: Họp thống nhất bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng gói thầu số 2 công trình BVĐK tỉnh (theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước). Điểm tại BQL Dự án ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp.

- 8 giờ: làm việc với BHXH tỉnh giải quyết những vướng mắc trong KCB BHYT (Phòng NVD, NVY, KHTC; đại diện BGĐ phụ trách KCB BHYT của BVĐK tỉnh, TTYT huyện Long Mỹ cùng dự). Điểm tại phòng họp BHXH tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực về triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

25/10

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: họp Đoàn kiểm tra Công đoàn ngành Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: cùng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang giám sát về việc vận động toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh (Bs Đảo – Phòng NVY cùng đi). Điểm tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: cùng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang giám sát về việc vận động toàn dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh (Bs Đảo – Phòng NVY cùng đi). Điểm tại Phường 4, TP Vị Thanh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm 26/10

- 7 giờ 30’: dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu  HĐND. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: dự Hội thảo phối hợp y tế công - tư trong công tác phòng chống lao (Bs Quang – PTP NVY cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.

- 8 giờ: làm việc giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân (Ds Duy cùng dự). Điểm tại Văn phòng Thường trực BCĐ 389 (Chi cục Quản lý thị trường).

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu  HĐND. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

 

Thứ sáu 27/10

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu  HĐND. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: họp bàn về nội dung xây dựng giải pháp quản lý, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp Hội đồng Giám định Y khoa (Trung tâm Giám định Y khoa chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.