Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017 (điều chỉnh lần 5)
14:36 17/11/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

20/11

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (mời BTV, BCH Đảng ủy Sở Y tế, BTV Đoàn cơ sở Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 14 giờ: dự họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Chi cục trưởng CCATVSTP cùng dự). Điểm tại phòng Khánh tiết, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực về xây dựng Trạm Y tế Long Bình. Điểm tại phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực.

- 13 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (mời BTV, BCH Đảng ủy Sở Y tế, BTV Đoàn cơ sở Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ ba 21/11

- 7 giờ 30’: dự họp định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tập huấn Công tác thông tin đối ngoại năm 2017 (Cn Ngoan – PTP TCCB, Ks Đạo cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: dự họp về việc xử lý hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: cung ứng vệ sinh công nghiệp năm 2017 (Cn Dũng cùng dự). Điểm tại phòng họp Giao ban, BVĐK tỉnh.

Thứ tư

22/11

- 7 giờ 30’: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

Thứ năm 23/11

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ: dự họp xử lý trụ sở cũ của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh không còn sử dụng. Điểm tại phòng họp Số 01 Sở Tài chính.

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu 24/11

- 7 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 8 giờ: họp triển khai Thông tư số 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế (Phòng KHTC chuẩn bị nội dung, giấy mời và tài liệu). Điểm tại Hội trường Sở Y tế

- 7 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Lễ công nhận Phường Vĩnh Tường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Điểm tại UBND phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: dự họp thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trạm Y tế Phường Ngã Bảy, quy mô xả thải 05m3/ngày đêm. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 15 giờ: thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trạm Y tế xã Đại Thành, quy mô xả thải 05m3/ngày đêm. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.