Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 15/01 đến 19/01/2018 (Điều chỉnh lần 4)
14:51 12/01/2018

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

15/01

- 7 giờ 30’: dự khai mạc Hội nghị triển khai Nghị quyết TW6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở Y tế (cả ngày).

- 7 giờ 30’: báo cáo viên Hội nghị triển khai Nghị quyết TW6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở Y tế (cả ngày).

 

 

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ:  làm việc với BHXH, Bộ CHQS tỉnh về KCB BHYT tại Bệnh xá BCHQS tỉnh (phòng NVY, phòng QLHNYDTN cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

Thứ ba 16/01

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 (Chánh Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: báo cáo viên dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Sở Y tế (cả ngày).

- 13 giờ 30’: họp các khối thi đua Ngành Y tế (phòng TCCB chuẩn nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp các khối thi đua Ngành Y tế (phòng TCCB chuẩn nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 14 giờ: dự họp trao đổi thanh toán gói thầu vệ sinh công nghiệp và chỉ định nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang (Cn Dũng – PTP KHTC cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

Thứ tư

17/01

- 7 giờ 30’: dự họp tổ chức thăm và ăn Tết với gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm 18/01

- 7 giờ 30’: dự Đại hội trù bị Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: dự Đại hội trù bị Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: làm việc với Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự Đại hội trù bị Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thức XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ sáu 19/01

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và  Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo QĐ 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang.

-  7 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và  Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo QĐ 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang.

- 8 giờ: dự Hội nghị triển khai phương thức tuyển sinh hệ liên thông chính quy và vừa học vừa làm năm 2018 (Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Hội trường Khoa Điều dưỡng, Trường ĐHYD Cần Thơ.

-  7 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và  Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo QĐ 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Trưởng các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế Châu Thành A năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 (phòng NVY cùng dự). Điểm tại Hội trường TTYT huyện Châu Thành A.

-  13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường TTYT huyện Phụng Hiệp.