Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 21 đến ngày 27/9/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 14 đến ngày 20/9/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 07 đến ngày 13/9/2020 (1)

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 07 đến ngày 13/9/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 17 đến ngày 23/8/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 03 đến ngày 09/8/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 20 đến ngày 26/7/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 13 đến ngày 19/7/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 06 đến ngày 12/7/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 08 đến ngày 14/6/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 01 đến ngày 07/6/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày 18 đến ngày 24/5/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày 20 đến ngày 26/4/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngà 13 đến ngày 19/4/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 06 đến ngày 12/4/2020(điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 06 đến ngày 12/4/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 23 đến ngày 29/3/2022

Lịch làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020