Trung tâm DS-KHHGĐ
08:54 28/09/2017

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Vị Thanh.

 

2. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vị Thủy.

 

3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Long Mỹ.

 

4. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Long Mỹ.

 

5. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phụng Hiệp.

 

6. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ngã Bảy.

 

7. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành.

 

8. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành A.