Trạm Y tế, PKĐKKV
08:55 28/09/2017

1. Trạm Y tế phường 1 – thành phố Vị Thanh.


2. Trạm Y tế phường 3 – thành phố Vị Thanh.


3. Trạm Y tế phường 4 – thành phố Vị Thanh.


4. Trạm Y tế phường 5 – thành phố Vị Thanh.


5. Trạm Y tế phường 7 – thành phố Vị Thanh.


6. Trạm Y tế xã Vị Tân – thành phố Vị Thanh.


7. Trạm Y tế xã Hỏa Lựu – thành phố Vị Thanh.


8. Trạm Y tế xã Hỏa Tiến – thành phố Vị Thanh.


9. Trạm Y tế xã Tân Tiến – thành phố Vị Thanh.


10. Trạm Y tế thị trấn Nàng Mau – huyện Vị Thủy.


11. Trạm Y tế xã Vị Thủy  – huyện Vị Thủy.


12. Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Tây  – huyện Vị Thủy.


13. Trạm Y tế xã Vị Thắng  – huyện Vị Thủy.


14. Trạm Y tế xã Vị Trung  – huyện Vị Thủy.


15. Trạm Y tế xã Vị Đông  – huyện Vị Thủy.


16. Phòng khám đa khoa khu vực Vị Thanh  – huyện Vị Thủy.


17. Trạm Y tế xã Vị Bình  – huyện Vị Thủy.


18. Trạm Y tế xã Vĩnh Trung  – huyện Vị Thủy.


19. Trạm Y tế xã Vĩnh Tường  – huyện Vị Thủy.


20. Trạm Y tế Phường Bình Thạnh - thị xã Long Mỹ.


21. Trạm Y tế Phường Vĩnh Tường - thị xã Long Mỹ.


22. Trạm Y tế xã Long Trị - thị xã Long Mỹ.


23. Trạm Y tế Long Bình - thị xã Long Mỹ.


24. Trạm Y tế xã Long Phú - thị xã Long Mỹ.


25. Trạm Y tế Phường Thuận An - thị xã Long Mỹ.


26. Trạm Y tế Phường Trà Lồng - thị xã Long Mỹ.


27. Trạm Y tế xã Tân Phú - thị xã Long Mỹ.


28. Trạm Y tế xã Long Trị A - thị xã Long Mỹ.


29. Trạm Y tế xã Thuận Hòa - huyện Long Mỹ.


30. Trạm Y tế xã Lương Tâm - huyện Long Mỹ.


31. Trạm Y tế xã Thuận Hưng - huyện Long Mỹ.


32. Trạm Y tế xã Xà Phiên - huyện Long Mỹ.


33. Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông - huyện Long Mỹ.


34. Trạm Y tế xã Vĩnh Viễn - huyện Long Mỹ.


35. Trạm Y tế xã Lương Nghĩa - huyện Long Mỹ.


36. Trạm Y tế xã Vĩnh Viễn A - huyện Long Mỹ.


37. Trạm Y tế thị trấn Cây Dương – huyện Phụng Hiệp.


38. Trạm Y tế thị trấn Kinh Cùng – huyện Phụng Hiệp.


39. Trạm Y tế xã Tân Bình – huyện Phụng Hiệp.


40. Trạm Y tế xã Hòa An – huyện Phụng Hiệp.


41. Trạm Y tế xã Phương Bình – huyện Phụng Hiệp.


42. Trạm Y tế xã Hiệp Hưng – huyện Phụng Hiệp.


43. Trạm Y tế xã Phụng Hiệp – huyện Phụng Hiệp.


44. Trạm Y tế xã Phương Phú – huyện Phụng Hiệp.


45. Trạm Y tế xã Tân Phước Hưng – huyện Phụng Hiệp.


46. Trạm Y tế xã Tân Long – huyện Phụng Hiệp.


47. Trạm Y tế xã Long Thạnh – huyện Phụng Hiệp.


48. Trạm Y tế xã Thạnh Hòa – huyện Phụng Hiệp.


49. Trạm Y tế xã Hòa Mỹ – huyện Phụng Hiệp.


50. Trạm Y tế xã Bình Thành – huyện Phụng Hiệp.


51. Phòng khám đa khoa khu vực Bún Tàu – huyện Phụng Hiệp.


52. Trạm Y tế phường Ngã Bảy – thị xã Ngã Bảy.


53. Trạm Y tế phường Hiệp Thành – thị xã Ngã Bảy.


54. Trạm Y tế phường Lái Hiếu – thị xã Ngã Bảy.


55. Trạm Y tế xã Hiệp Lợi – thị xã Ngã Bảy.


56. Trạm Y tế xã Đại Thành – thị xã Ngã Bảy.


57. Trạm Y tế xã Tân Thành – thị xã Ngã Bảy.


58. Trạm Y tế thị trấn Ngã Sáu – huyện Châu Thành.


59. Phòng khám đa khoa khu vực Mái Dầm  – huyện Châu Thành.


60. Trạm Y tế xã Phú Hữu – huyện Châu Thành.


61. Trạm Y tế xã Đông phước  – huyện Châu Thành.


62. Trạm Y tế xã Đông Phước A  – huyện Châu Thành.


63. Trạm Y tế xã Đông Phú  – huyện Châu Thành.


64. Phòng khám đa khoa khu vực Phú Tân – huyện Châu Thành.


65. Trạm Y tế xã Phú An  – huyện Châu Thành.


66. Trạm Y tế xã Đông Thạnh  – huyện Châu Thành.


67. Trạm Y tế thị trấn Một Ngàn – huyện Châu Thành A.


68. Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc – huyện Châu Thành A.


69. Trạm Y tế thị trấn Rạch Gòi – huyện Châu Thành A.


70. Phòng khám đa khoa khu vực Bảy Ngàn – huyện Châu Thành A.


71. Trạm Y tế xã Tân Phú Thạnh – huyện Châu Thành A.


72. Trạm Y tế xã Thạnh Xuân – huyện Châu Thành A.


73. Trạm Y tế xã Nhơn Nghĩa A – huyện Châu Thành A.


74. Trạm Y tế xã Tân Hòa – huyện Châu Thành A.


75. Trạm Y tế xã Trường Long A – huyện Châu Thành A.


76. Phòng khám đa khoa khu vực Trường Long Tây – huyện Châu Thành A.