Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh
08:48 28/09/2017

1. Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

SĐT cơ quan: 02933.870489

Chi Cục trưởng: Bà Võ Thị Hoàng Loan

SĐT: 0917.132000

 

2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

SĐT cơ quan: 02933.870794

Chi Cục trưởng: Ông Lê Văn Khởi

SĐT: 0919.130853

 

3. Trung tâm Y tế Dự phòng

SĐT cơ quan: 02933.878953

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Lành

SĐT: 0939.070153

 

4. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

SĐT cơ quan: 02933.878948

Giám đốc: Ông Trần Kim Long

SĐT: 0919.080797

 

5. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

SĐT cơ quan: 02933.870533

Phó Giám đốc: Ông Trần Trung Dũng

SĐT: 0977.474627

 

6. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

SĐT cơ quan: 02933.580454

Giám đốc: Ông Lê Văn Chúc

SĐT: 0919.228577

 

7. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm

SĐT cơ quan: 02933.878808

Giám đốc: Ông Nguyễn Hiếu An

SĐT: 0909.343616

 

8. Trung tâm Giám định Y khoa

SĐT cơ quan: 02933.600882

Phó Giám đốc: Bà Đồng Ngọc Dễ

SĐT: 0988.389143

 

9. Trung tâm Pháp Y

SĐT cơ quan: 02933.582419

Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Tâm

SĐT: 0908.659803