Danh sách người được cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc"
21:08 07/11/2018
STT Họ và tên người giới thiệu thuốc Bằng cấp chuyên môn Số thẻ được cấp/ngày tháng năm cấp Tên cơ sở kinh doanh dược
Địa chỉ
1 NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ Dược sỹ 157-AZ/NGTT
ngày 01/11/2018
Cty CP Dược liệu Trung Ương 2
24, Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
2 Lê Bích Ngân Dược sỹ Đại học 066-MERCK/NGTT
ngày 01/06/2019
Cty CP Dược liệu Trung Ương 2
24, Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh