Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dịch vụ tiêm (chích), thay băng, điếm mạch,...; Dịch vụ tiêm (chích) và bó bột theo y lệnh
09:47 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
92 DỊCH VỤ TIÊM CHÍCH VÀ BÓ
BỘT THEO Y LỆNH
ĐD.NGUYỄN HỮU BƯỜNG 000157/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, Thị trấn Long Mỹ. Huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính TXLM
147 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. PHAN VĂN NO 000290/HAUG – CCHN 03/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
167 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. NGUYỄN VĂN THỐNG 000240/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 446 ấp Thị Tứ, thị trấn Ngã Bảy, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
183 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. TRẦN PHÚ XUÂN 000204/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính TXLM
194 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. DƯƠNG VĂN LÔ 000236/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
218 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. VÕ THỊ NHI 000269/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường CMT8, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính TXLM
231 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. NGUYỄN THỤY TRÚC CHI 000414/HAUG – CCHN 28/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
237 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP YS. TĂNG VIỆT HÀ 000167/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường 30/4, ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính TXLM
241 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. NGUYỄN VĂN TÁM 000404/HAUG – CCHN 06/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
260 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HS. HUỲNH THỊ SƯƠNG 000506/HAUG – CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vthuy
282 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. TRẦN THỊ ÁNH 000503/HAUG – CCHN 09/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã
Bảy
285 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
ĐDTH. LƯƠNG THỊ NHI 000392/HAUG – CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Trường Long 2, xã Long Thạnh, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
310 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YSSN. NGUYỄN THANH THÚY 000581/HAUG – CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
340 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. ĐẶNG QUỐC NAM 000959/HAUG – CCHN 19/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
347 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. HUỲNH THỊ BÉ THU 001359/HAUG – CCHN 18/04/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
355 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. HUỲNH THỊ TÚ
TRINH
001157/HAUG – CCHN 01/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 46 Cách mạng Tháng Tám, ấp 2, thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính TXLM
367 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. NGUYỄN THỊ BƯỞI 001582/HAUG – CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1A, thị trấn Một  Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
373 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
 BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
ĐDTH NGUYỄN QUỐC VIỆT 001415/ HAUG - CCHN 22/7/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
384 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
Y SỸ NGUYỄN QUỐC THI LẸ 000344/ HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành,  tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
393 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
Y SỸ. LÊ THỊ MỸ LINH 001320/ HAUG - CCHN 03/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 45/27 đường Triệu Ẩu, khu vực 1,
phường Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
398 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
Y SỸ. HUỲNH TẤN LỘC 001417/ HAUG - CCHN 22/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 150 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
407 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
CNĐD. VÕ THỊ NGỌC BÍCH 000546/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 45 đường Nguyễn Trãi, khu vực 2,
phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy,Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
482 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. LÊ VĂN THANH 001594/ HAUG - CCHN 03/02/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
484 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
ĐDTH. ĐỖ THANH BÌNH 000802/ HAUG - CCHN 12/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Đường Kinh Tắc Huyện Phương, xã Vị
Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
502 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNHS. NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG 000977/ HAUG - CCHN 20/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 72, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
510 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNĐDPS. NGUYỄN THỊ ĐẸP 000552/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 102 đường 30/4, KV2, P. Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
513 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. NGUYỄN THỊ NGỌC KHƯƠNG 000968/ HAUG - CCHN 19/12/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
514 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP CNHS. NGUYỄN KIM HỒNG 001940/ HAUG - CCHN 11/01/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
519 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP ĐDTH. NGUYỄN QUỐC TUẤN 001778/ HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
334 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
HSTH. NGUYỄN THỊ KIM
VIỆT
001423/HAUG – CCHN 22/07/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện
Châu Thành , tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Châu
Thành
283 DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY
BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP
YS. PHẠM VĂN XUYÊN 000393/HAUG – CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 19 giờ Ngã Bảy