Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa - KHHGĐ
09:33 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
104 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.NGUYỄN THANH TÂN 000232/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 16 đường Nguyễn Trãi, KV1, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
123 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.NGUYỄN VIỆT KỊCH 000251/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 4, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
149 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. LÊ HOÀNG TÍN 000359/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 Trưng Trắc, KV2, phường 1, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
120 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.LƯU THỊ HUỲNH NHUNG 000120/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 131 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
15 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.TRƯƠNG THANH XUÂN 000048/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa Số 16-18 Đường 1/5, KV1, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
61 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 000059/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, Huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
238 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. NGUYỄN HOÀNG LỆ HƯƠNG 000320/HAUG - CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa KDC 586, KV4, phường 7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
83 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS.NGUYỄN HỮU DIỆU OANH 000138/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 54 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
339 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. NGUYỄN NGỌC THANH 000017/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 12, đường Hải Thượng Lãn Ông, KV1,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 17 giờ Vị
Thanh
343 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. PHẠM THỊ THẺ 000066/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 82, đường Châu Văn Liêm, KV1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Từ 6 giờ đến 19 giờ Vị
Thanh
354 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. TRƯƠNG PHONG TRẦN 000826/HAUG - CCHN 12/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 05, đường Trần Quốc Toản, KV1,
phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
395 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. LƯƠNG THỊ THANH CẦM 001481/HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 23, đường Lê Hồng Phong, KV4, phường 4,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
413 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. NGUYỄN THỊ DẠ THẢO 000397/HAUG - CCHN 05/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
414 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
SẢN PHỤ KHOA
BS. TRẦN THỊ THU HỒNG 001422/HAUG – CCHN; QĐ: 413/QĐ-SYT 22/07/2014; 18/02/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 35, ấp Nhất A, xã Thạnh Hòa, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính P.Hiệp
526 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ KHOA BS. VÕ THỊ PHẤN 000363/ HAUG - CCHN 28/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 33, đường Nguyễn Viết Xuân, KV3,
phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh