Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ ngoại
09:31 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
16 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BS.THÁI VĂN TRƯỜNG SƠN 000022/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa D3 Khu Thương Mại, ấp Thị Tứ, Thị trấn Ngã
Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
69 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.LÂM VĂN TÂM 000064/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 5 Đoàn Thị Điểm, KV1, phường 1, Thành
phố Vi Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
82 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.NGUYỄN THANH NHÃ 000139/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 54 đường Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị trấn Long
Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
114 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.LÂM TẤN QUANG 000148/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 47 Phan Văn Trị, KV1, phường 7, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
116 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.PHAN THANH TÙNG 000202/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 14 Phan Bội Châu, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
117 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.NGUYỄN THÀNH PHÚC 000154/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 139 Lê Lợi, KV1, phường Ngã Bảy, thị xã
Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
135 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS.VÕ VĂN TIỆP 000260/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 17 đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
160 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 000180/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 65 đường Nguyễn Công Trứ, KV4,
phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
203 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. THÁI VĂN HỔ 000326/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 44 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
233 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN THANH QUÂN 003565/BYT - CCHN 20/02/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Số 105/103 ấp Phú  Thạnh, thị trấn Mái Dầm,
huyện Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
242 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. TRẦN VĂN KHƯƠNG 000295/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 4, phường 7, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
278 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN VĂN ÚT 000278/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 74 đường Trưng Trắc, phường 1, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
309 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. NGUYỄN MINH TÂN 000227/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
352 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. KIM PHƯỚC VẸN 000734/HAUG - CCHN; 473/QĐ-SYT 28/09/2012; 16/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 12 đường Hùng Vương, KV4, phường 5,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
403 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. DANH TUẤN 001357/ HAUG - CCHN 18/04/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 125 Triệu Thị Trinh, KV2, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
411 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NGOẠI
BS. ĐỖ MINH LIỀN 000674/ HAUG - CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 142 Đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy