Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Hệ nội
10:08 22/11/2017
Số GP Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
5 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. LÊ THỊ THẮM 000726/CT - CCHN 26/10/2012 Sở Y tế Thành Phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Số 375 ấp 1B, Thị trấn Một Ngàn, Huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
6 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐOÀN HỒNG HÙNG 000044/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 14 Hải Thượng Lãn Ông, KV1, Phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 18 giờ Vị Thanh
7 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
 HỆ NỘI
BS. ĐOÀN VĂN PHƯỚC 000007/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
8 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH PHE RÍCH 000399/CT - CCHN 17/9/2012 Sở Y tế Thành Phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
9 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI-Y HỌC CỔ TRUYỀN
BS.LÂM DIỆU QUANG 000009/HAUG - CCHN 04/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 10 đường 1/5, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
14 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THANH KHIÊM 000047/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 16-18 Đường 1/5, KV1, Phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
18 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÝ THỊ THU THÚY 000045/HAUG - CCHN 11/02/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 94 Châu Văn Liêm, Phường 1, Thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
24 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.BÙI VĂN TRUNG 000071/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 19C, Đường Ngô Hữu Hạnh, KV3, Phường
1, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
37 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.PHẠM THỊ CÀ 000083/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45 đường 30/4, ấp 2, Thị trấn Long Mỹ,
Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
39 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.ĐINH KIM TUYẾN 000079/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 27 Trần Quang Diệu, KV1, phường 1,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
47 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THANH TUẤN 000052/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, Huyện Châu
Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
50 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN TRỌNG TRÍ 000084/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 1 Trần Quốc Toản, KV1, phường 1, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
57 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.BÙI KIÊN HẬU 000054/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
60 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HUỲNH THANH BÌNH 000058/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, Huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
63 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN HOÀNG DÔ 000093/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
65 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS.NGUYỄN VĂN HƯỚNG 000147/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 76 Lê Hồng Phong, KV4, phường 4,
Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
66 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THỊ PHI 000178/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 6 đường Nguyễn Trãi, KV4, phường 4,
Thành phố Vi Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
67 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THANH GIANG 000102/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 38 Cách Mạng Tháng 8, ấp 2, Thị trấn
Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
73 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.VƯƠNG VIÊN TƯỜNG 000162/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính  
75 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRỊNH PHƯỚC ĐỨC 000124/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 25 ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị
Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
78 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HỒ MINH PHƯƠNG 000125/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
87 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGÔ VĂN DỮNG 000193/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 134 ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
88 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ THỊ DIỄM PHÚC 000089/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 1131 ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
95 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HUỲNH VĂN DŨ 000239/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
96 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN VIỆT HỒNG 000158/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 9 đường Trần Nam Phú, KV1, phường Hiệp
Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
99 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.PHAN THANH TÙNG 000099/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
101 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THANH HOÀNG 000086/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 279 ấp 7B1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
102 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THANH LIÊM 001055/CT - CCHN 25/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 40 ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
103 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HOÀNG XUÂN DŨNG 000087/HAUG - CCHN 12/06/2012 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 67/43 ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
106 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ VĂN TRANH 000280/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 30A Trần Nam Phú, KV1, phường Hiệp
Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
107 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ THANH LIÊM 000111/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 03 ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
108 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THỊ ĐOAN TRANG 000112/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
109 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.ĐINH VĂN NHIỆT 000150/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
110 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.MAI VIỆT VŨ 000323/HAUG - CCHN 18/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
112 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.VÕ THỊ KIM LÀ 000287/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
119 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.HUỲNH THỊ NHÂN 000123/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
121 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRẦN THANH VEN 000255/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 42 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
125 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN VĂN VŨ 000311/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường kênh Vị Bình, KV2, phường 3, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
126 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THỊ THANH NƯƠNG 000094/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp IA, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
128 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ VĂN THẮNG 000256/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 141 Lê Lợi, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã
Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
129 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN VIỆT KHỞI 000243/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 4 Châu Văn Liêm, KV3, phường Ngã Bảy,
Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
130 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.MÃ TÁM 000254/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
131 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.VÕ THỊ CÚC 000248/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Ngô Quyền, KV2, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
132 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRANG VĂN ÚT 000245/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường 30/4, KV5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã
Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
136 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THANH NAM 000274/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 89 Nguyễn Trãi, KV2, phường Lái Hiếu, thị
xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
138 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.ĐỒNG HOÀNG THỌ 000244/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45/1 đường Triệu Ẩu, KV1, phường Ngã
Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
140 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.DANH SÓC KHA 000137/HAUG - CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
142 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.TRƯƠNG THỊ NGA 000205/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
143 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG 000353/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 29 Trần Hưng Đạo, thị xã Ngã Bảy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
144 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS.LÊ THU THỦY 000192/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 05  Nguyễn Minh Quang, KV2, phường
Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
145 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN MINH TÂM 000207/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
146 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN DŨNG 000219/HAUG – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 165 ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
148 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỒ MINH HUỆ 000166/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 199 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
150 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. LÂM THANH THỦY 000165/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 71 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
153 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 000135/HAUG – CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
156 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN TẤN 000116/HAUG – CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 33 đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
158 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỒ ANH THỦY 001065/CT – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
165 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THÀNH HIỂU 000134/HAUG – CCHN 14/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 83 ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị
Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
168 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HỨA VĂN SOI 000144/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
169 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN KIM NGỢI 000283/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
170 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH VĂN CỎN 000160/HAUG – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
173 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN THỊ LIỄU 000168/HAUG – CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
176 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VIỆT HOÀNG 000118/HAUG – CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 384 ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
177 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH ĐỊNH CHƯƠNG 000268/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
178 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG 000362/HAUG – CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
182 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐẶNG VĂN TRÍ 000291/HAUG – CCHN 03/04/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
184 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN THANH HIỀN 000282/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 235/1 QL61A, ấp Bình Tân, xã Long Bình,
huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
186 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN THẬT 000304/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
188 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐÀO THỊ THƠI 000307/HAUG – CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
191 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN HẢI 000381/HAUG – CCHN 04/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
198 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. VÕ HOÀNG NHUNG 000289/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Từ 7 giờ đến 11 giờ CTA
201 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN PHÚC 000121/HAUG - CCHN 01/05/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
205 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐỖ VĂN LINH 000169/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
207 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH CÔNG TÂM 001142/CT - CCHN 20/03/2013 Sở Y tế TP.Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu Thành
208 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. PHẠM VĂN HIẾU 000355/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
209 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRƯƠNG VĂN KHANH 000279/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 20 Phan Văn Trị, KV1, phường 7, thành phố
Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
210 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐOÀN QUỐC VIỆT 000288/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 152 ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện
Châu Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
213 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. HUỲNH ĐỊNH CƯỜNG 000247/HAUG - CCHN 31/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
220 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN XUÂN HƯỚNG 000335/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
221 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐẶNG HỒNG HẢI 000242/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 187, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
222 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 000177/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu
Thành A, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
225 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. DUY VĂN KHOA 000350/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ,
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
226 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. LÊ VĂN CHÚC 000313/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 142 ấp 3, thị trấn Long Mỹ, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
227 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN VĂN HÙNG 000152/HAUG - CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 715 đường Trần Hưng Đạo, KV4, phường
7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
230 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐOÀN VĂN ĐÀNH 000336/HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 237 ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình,
huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
240 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN TUYẾT 004347/BYT - CCHN 05/08/2013 Bộ Y tế Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
244 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. VƯƠNG VĂN QUẢNG 000406/HAUG - CCHN 06/06/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 19 Nguyễn Minh Quang, phường Ngã Bảy,
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
245 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGÔ THỊ THE 000394/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 45/38 Triệu Ẩu, phường Ngã Bảy, thị xã
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
247 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRƯƠNG TỶ 000450/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 8A Phan Văn Trị, KV1, phường 7, thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
249 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. ĐỖ PHÁT HƯNG 000128/HAUG - CCHN 01/11/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
250 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. TRẦN CÔNG LÀNH 000090/HAUG - CCHN 13/01/2013 Sở Y tế Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 278 ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
258 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
HỆ NỘI
BS. NGUYỄN VĂN A 000316/CT - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
261 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. VÕ CHÍ ĐẠI 000405/HAUG - CCHN 06/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Đường Hùng Vương ấp 4, thị trấn Nàng Mau,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
262 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. PHAN VĂN HẢI 000267/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vthuy
265 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. ĐOÀN VĂN LUẬN 000360/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
266 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRẦN VĂN CHIẾN 000347/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 123, ấp Thị Trấn, thị trấn Rạch Gòi, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
271 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN VIỆT KHOA 000286/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 400 ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
272 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. HUỲNH VẠN HƯNG 000443/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
273 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THỊ TUYẾT
NGÂN
000372/HAUG - CCHN 28/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 103 ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Từ 5 giờ đến 20 giờ Vị Thủy
275 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. VÕ HOÀNG VIỄN 000361/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
276 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRẦN THANH PHONG 000312/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
277 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN VĂN THỪA 000358/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
279 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN XUÂN KHÔI 000368/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
280 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRẦN THỊ KIỀU HẠNH 000363/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
284 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRẦN THANH TRIỀU 000365/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
293 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. LÊ HOÀNG TRANH 000356/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mỹ Qưới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
302 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THỊ KIM MY 000419/HAUG - CCHN 28/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh
 Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
303 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. PHAN VĂN NHÂN 000107/HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 59 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
304 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THANH BÌNH 000357/HAUG - CCHN 19/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
305 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. ĐẶNG MINH TRỊ 000445/HAUG - CCHN 15/08/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
306 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRẦN BẠCH HỔ 000174/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 37, ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
307 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. LÊ THANH CĂN 000201/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
308 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. MAI VĂN CHÍNH 000346/HAUG - CCHN 03/11/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
311 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TỐNG MINH NHỰT 000303/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
313 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THẾ AN 000270/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Qưới A, xã Hòa An, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CHA
316 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. LÊ THANH TÙNG 000170/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Khu Thương Mại, ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy
Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
323 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. LÊ VĂN BẢY 000369/HAUG - CCHN 22/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
327 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN VĂN BÉ EM 000183/HAUG - CCHN 21/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
328 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. ĐẶNG QUỐC VIỆT 000266/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 92/45/6 ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh
Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
332 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THỊ DỰA 001373/HAUG - CCHN 05/09/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 97 ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy,
tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
335 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. LƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM 001487/HAUG - CCHN 10/03/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
337 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. TRIỆU TIÊN PHƯƠNG 001383/HAUG - CCHN 16/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 433 Trần Hưng Đạo, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
344 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. DANH CUỘI 001302/HAUG - CCHN 20/02/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
348 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN VĂN NHƯNG 000226/HAUG - CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 653/5A, đường Trần Hưng Đạo, KV4,
phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
356 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGUYỄN THỤY THIÊN
HƯƠNG
002689/CT – CCHN 20/11/2013 Sở Y tế thành phố Cần Thơ Phòng khám chuyên khoa E47 ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
357 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. THI QUỐC TIẾN 000113/HAU – CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu
Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA
359 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. HOÀNG VĂN NHIÊN 001540/HAU – CCHN 19/01/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
361 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THANH VÂN 000225/HAU – CCHN 28/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
362 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. TRƯƠNG TRUNG THẬT 000149/HAU – CCHN 16/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu
Thành, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Châu
Thành
377 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI  BS TRẦN TẤN LÍP 000309/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 52, Nguyễn Huệ, thị trấn Long Mỹ, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
382 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS NGUYỄN VĂN HÙNG 000339/ HAUG - CCHN 03/01/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Làm việc suốt 24/24giờ Châu
Thành
390 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. VÕ HOÀNG SỰ 000561/ HAUG - CCHN 26/09/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 98 đường 30/4, khu vực 2, phường Lái
Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
392 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THẠCH HẢI 000376/ HAUG - CCHN 28/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
406 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN THỊ HUỲNH ĐANG 000296/ HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Phụng Hiệp
481 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA
NỘI
BS. NGÔ VĂN BẢO 001149/ HAUG - CCHN 01/12/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
483 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGUYỄN HOÀNG KHIÊM 001922/ HAUG - CCHN 11/03/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
505 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BS. NGÔ VIỆT THẮNG 000092/ HAUG - CCHN 01/03/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Số 16, Nguyễn Thái Học, KV3, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
506 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. CHÂU THỊ TUYẾT NHUNG 001773/HAUG - CCHN 15/06/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Long Mỹ
507 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. VƯƠNG VIỆT LONG 001390/HAUG - CCHN 16/06/2014 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu Thành
508 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN TRUNG HIỂU 120327/CCHN - BQP 19/02/2016 Bộ Quốc Phòng Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu Thành
512 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. HUỲNH VĂN TIỀN 001931/HAUG - CCHN 01/12/2015 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Châu Thành
516 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN VIỆT TRIỀU 000576/HAUG - CCHN 10/10/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
518 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. PHÙNG VĂN KHA 001980/HAUG - CCHN 03/02/2016 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Vị Thủy
521 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN THỊ LỆ CHINH 000263/HAUG - CCHN 27/02/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Phòng khám chuyên khoa Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngoài giờ hành chính Ngã Bảy
528 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP BS. NGUYỄN BÉ BẢY 008212/HAUG - CCHN 23/04/2013 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Phòng khám chuyên khoa Số 64, QL61, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc,
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính CTA