Danh sách các cơ sở Dịch vụ Kính thuốc
10:00 22/11/2017
Số
 GP
Tên cơ sở  Người đứng tên CCHN Ngày cấp Nơi cấp Hình thức Địa chỉ Thời gian Huyện
236 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC THIỆN CHÍ YS. NGUYỄN HOÀNG NINH 000388/HAUG - CCHN 26/04/2013 Sở Y tế Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 23 đường 30/4, phường 1, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị Thanh
358 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC BẠCH
ĐẰNG
YS. LƯƠNG THỊ TỐ LAN 000830/HAUG - CCHN 09/12//2013 Sở Y tế Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 06 Nguyễn Công Trứ, KV1, phường 1,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Vị
Thanh
380 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC BS LÂM KỲ LƯỢNG 000673/ HAUG - CCHN 11/06/2013 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Cơ sở dịch vụ y tế Số 9, Nguyễn Trãi, phường Lái Hiếu,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Ngoài giờ hành chính Ngã
 Bảy