Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
13:18 21/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1058/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực

khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3904/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4759/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4677/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 3085/QĐ-BYT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh mục và nội dung TTHC)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 28 TTHC trong lĩnh vực khám, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố thủ tục hành chính chỉnh sửa, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang và 01 TTHC thuộc số thứ tự 07 trong lĩnh vực khám, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố 56 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải TTHC tại Điều 1 Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị và tổ chức niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.
  2. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập danh mục thủ tục hành chính của đơn vị được công bố, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ cho nhập thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.
  3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
  4. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Y tế, Tư pháp; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Đồng Văn Thanh