Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
13:11 21/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1055/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực

giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-BYT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh mục và nội dung TTHC)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải TTHC tại Điều 1 Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của đơn vị và tổ chức niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.
  2. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập danh mục thủ tục hành chính của đơn vị được công bố, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ cho nhập thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.
  3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Y tế, Tư pháp; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Đồng Văn Thanh