Công đoàn Ngành tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá, xếp loại năm 2019

(08:38 11/11/2019)

Sáng ngày 05/11/2019, Công đoàn Ngành Y tế đã tiến hành buổi kiểm tra đánh giá, xếp loại tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế. Đơn vị CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa là đơn vị đầu tiên.

Thị xã Long Mỹ được công nhận loại trừ bệnh phong

(14:35 16/10/2019)

Nhằm duy trì bền vững kết quả loại trừ bệnh phong tiến tới các mục tiêu quy định về loại trừ bệnh phong giai đoạn 2019-2023. Ngày 26/9/2019 Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong tỉnh Hậu Giang tổ chức kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Qua đó tăng cường công tác truyền thông phòng chống tàn tật, phục hồi chức năng cho tất cả người bệnh, tạo điều kiện phục hồi sức khỏe, khả năng lao động giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.